Byggforum 2017  hade bland andra Peter Eriksson som sist ut på talarlistan. Han pratade utifrån regeringens 22 punkter och en av punkterna tar upp BBR och översynen av BBR:s byggregler som är i full gång med materialbranschmöte den 22 maj. Punkt 6:  Översyn av Boverkets regler och att ”Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket och samtidigt främja konkurrensen, utan att äventyra hälsa och säkerhet och ett långsiktigt hållbart byggande.”, skriver regeringen i sitt PM. I det arbetet med förenkling men fokus på hälsa och långsiktigt hållbart byggande kan eBVD och innehållskrav enligt byggvarudeklarationerna utgöra ett gott komplement.

Peter Eriksson förordade industriellt byggande

För att möta digitalsering, kundbehov, byggbehovet och använda modern kunskap förordade Peter Eriksson industriellt byggande och även här kommer eBVD komma väl till pass och underlätta för att man ska veta vad som byggs in i husen, vilket Byggmaterialindustrierna tog upp som en av de riktigt viktiga åtgärderna för ett hållbart men kvalitativt byggande vid sin seminariepunkt. Peter Eriksson menade vidare att det ligger en utmaning i digitaliseringen i decentraliseringen, att alla kommuner är självbeslutande. Även här kan eBVD, byggvarudeklarationerna, utgöra god grund för bra och hållbar offentlig upphandling. eBVD nämnde förstås Byggmaterialindustrierna när de tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna representerade branschen och berättade om vad som är viktigt på riktigt nu.

Byggmaterialindustrierna framhöll innehåll, information och innovation

– Det vi gör nu är ju framtiden, påtalade Byggmaterialindustrierna. Vi ger information om innehållet i byggnaderna med eBVD som grund och då bygger vi bra för framtiden. Till det ska läggas större samverkan och lyhördhet branschområdena emellan för att förvalta den informationen. Det skapar utrymme för materialindustrin att fortsätta förnya materialinnehåll och innovativa produkter och kombinationer. Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna  accentuerade samverkansbehovet och framhöll de ekonomiska förutsättningar. När parterna fick demonstrera olika delar ekonomi, hållbarhet och kvalitet  som drivande för sina olika discipliner i ett legohus blev ekonomin en stor klotsdel hos SB och Fastighetsägarna medan materialindustrin menade att med kvalitet som bärande följer hållbarhet och ekonomi.