Vårt Uppdrag

Vi är svensk byggmaterialindustris naturliga sektorsnod – den självklara kommunikationsparten för beslutsfattare, politiker och myndigheter i samhällsbyggnadssektorn.

Byggmaterialindustriernas uppdrag är att:

  • kommunicera byggmaterialens avgörande betydelse för en hållbar samhällsbyggnad, öka den generella kunskapen om byggmaterial, företagens forskning och innovationer
  • synliggöra byggmaterialbranschens roll i ett mer digitaliserat byggflöde
  • verka för enkla, tydliga och långsiktiga regler för att underlätta omställningar och ge bättre förutsättningar för byggmaterialindustrin

Våra senaste remissvar, position papers och inspel

Remissvar

Remissvar

Construction Products Sweden’s response to Appendix C “Generic criteria for DNSH to pollution prevention and control regarding use and presence”

Byggmaterialindustriernas synpunkter på ungerskt förslag till exportrestriktioner för råvaror och byggprodukter, dnr 2021/01230

Byggmaterialindustriernas remissvar avseende förslag till inrättande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid, Fi2021/02659

Byggmaterialindustriernas synpunkter på förslaget till EU-förordning om allmän produktsäkerhet, ”COM (2021) 346 final”, dnr Fi2020/04978

Byggmaterialindustriernas svar på remiss M2021/01600 Promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Byggmaterialindustriernas synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus, diarienummer 2860/2021

Byggmaterialindustriernas svar på Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus  

Competition distortion linked to revision of State Aid in EU Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines (CEEAG, reference number HT.5371)

Byggmaterialindustriernas svar på förslag till nationella bestämmelser för Frankrike om miljödeklarationer för bl.a. byggprodukter, dnr  2021/00986

Remissvar Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader, dnr: 3930/2019

Bilaga: Byggmaterialindustriernas medlemmar

Remissvar Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler, dnr: 2747/2019

Remissvar Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus, Fi2021/00200

Remissvar avseende Boverkets rapport Uteckling av regler om klimatdeklaration av byggnader, Fi2020/02715

Position papers /Ställningstaganden

Tidigare remissvar och position papers

 

Remissvar

Remissvar 2020

Remissvar avfallsriktlinjer

Remissvar skattereduktion Grön Teknik

Remissvar Modernare Byggregler

Remissvar Klimatdeklarationer för byggnader

 

Remissvar 2019

M2019 01776 R Remissvar Byggmaterialindustrierna 7 januari 2020

Citylab remissvar Byggmaterialindustrierna

Svarsfil BFS 2020-xx – dnr 6664-2017_BMI

DNR 2018 15804 Byggmaterialindustriernas Remissvar 20190426

Remissvar Sunda Hus 20190410

Remissvar 2018

N2018 04684 BB Byggmaterialindustriernas remissvar

NV 01180 17 Remissvar avfall från Byggmaterialind

N2017-07817-PBB Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan

Reflektion inför betänkande om minskad miljöpåverkan Byggmaterialindustrierna20180423

Remissvar 2017

Byggmaterialindustriernas svar om minskad miljöpåverkan 20171003

Byggmaterialindustriernas svar om modernare BBR 20170607

Byggmaterialindustriernas svar till refgrupp miljö cirkulär eko dec 2017

Remissvar MiljöbyggnadB 3 0 Byggmaterialindustrierna 20170314

Byggmaterialindustriernas synpunkter på rev EED och EPBD 201701023

Byggmaterialindustriernas remissvar 4562 2016

Byggmaterialindustrierna Svarsfil 4562-2016

 

Remissvar 2016

Remiss Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv N2015_06783_PUM

Remissvar luftvård MMB slut 161020

Remissvar ersättning för provningskostn vid marknadskontroll 2016-10-05

Remissvar ”Inför inte loggbok”

Remissvar om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Remissvar avseende kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna på byggprodukter (SOU 2015:13)

 

Remissvar 2015

Remissvar Kemikalieskatteutredningen (SOUn 2015:13)

Remissvar om Nära-noll energibyggnader

Remissvar om förslag på organisation av nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering

Svar på remiss N2015/5139/PUB om Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

 

Remissvar 2014

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Remissvar avseende Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

 

Remissvar 2013

Remissvar om språkkrav enligt Byggproduktförordningen, maj 2013

Remissvar om Energieffektiviseringsdirektivet och genomförandet av artikel 7, maj 2013

Remissvar om Byggkravsutredningen, maj 2013

Våra fokus- och verksamhetsområden är i och med uppdraget:

  • N – utgöra ett Nätverkscentrum
  • O – för att öka Opinionsbildning
  • D – och påverka Den politiska arenan

Ett NOD är ett samlingsställe – till exempel där kronbladen i en fyrklöver möts.