Vårt Uppdrag

Vi är svensk byggmaterialindustris naturliga sektorsnod – den självklara kommunikationsparten för beslutsfattare, politiker och myndigheter i samhällsbyggnadssektorn.

Byggmaterialindustriernas uppdrag är att:

  • synliggöra byggmaterialbranschens roll i ett mer digitaliserat byggflöde.
  • verka för enkla, tydliga och långsiktiga regler för att underlätta omställningar och bättre förutsättningar för byggmaterialindustrin.
  • erbjuda en kunskapsbas i syftet att öka den generella kunskapen inom samhällsbyggnadsområdet om byggmaterialets betydelse för hållbara byggnader, från företagens forskning och innovationer till byggfasen, förvaltningen och genom hela livscykeln.

Våra fokus- och verksamhetsområden är i och med uppdraget:

  • N – utgöra ett Nätverkscentrum
  • O – för att öka Opinionsbildning
  • D – och påverka Den politiska arenan

Ett NOD är ett samlingsställe – till exempel där kronbladen i en fyrklöver möts.