Vår vision

En världsledande byggmaterialindustri för ett hållbart samhällsbyggande

Byggmaterialindustriernas främsta uppdrag är att vara en plattform för att diskutera och driva frågor som är av gemensamt intresse för hela byggmaterialindustrin, detta sker genom att:

  • Bedriva påverkansarbete i centrala frågor, ta fram positioner och kommunicera dessa samt vara byggmaterialindustrins remissinstans
  • Lyfta och framhäva byggmaterialens avgörande betydelse för ett hållbart samhällsbyggande
  • Verka för enkla, tydliga och långsiktiga regler för att skapa bra förutsättningar för byggmaterialindustrin
  • Verka för en effektiv digital överföring av produkt- och miljöinformation genom värdekedjan
  • Verka för ändamålsenliga standardavtal för byggmaterialbranschen

Våra senaste remissvar, position papers och inspel

Remissvar

2024

2023

 

2022

2021

Tidigare remissvar och position papers

 

Remissvar

Remissvar 2020

Remissvar avfallsriktlinjer

Remissvar skattereduktion Grön Teknik

Remissvar Modernare Byggregler

Remissvar Klimatdeklarationer för byggnader

 

Remissvar 2019

M2019 01776 R Remissvar Byggmaterialindustrierna 7 januari 2020

Citylab remissvar Byggmaterialindustrierna

Svarsfil BFS 2020-xx – dnr 6664-2017_BMI

DNR 2018 15804 Byggmaterialindustriernas Remissvar 20190426

Remissvar Sunda Hus 20190410

Remissvar 2018

N2018 04684 BB Byggmaterialindustriernas remissvar

NV 01180 17 Remissvar avfall från Byggmaterialind

N2017-07817-PBB Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan

Reflektion inför betänkande om minskad miljöpåverkan Byggmaterialindustrierna20180423

Remissvar 2017

Byggmaterialindustriernas svar om minskad miljöpåverkan 20171003

Byggmaterialindustriernas svar om modernare BBR 20170607

Byggmaterialindustriernas svar till refgrupp miljö cirkulär eko dec 2017

Remissvar MiljöbyggnadB 3 0 Byggmaterialindustrierna 20170314

Byggmaterialindustriernas synpunkter på rev EED och EPBD 201701023

Byggmaterialindustriernas remissvar 4562 2016

Byggmaterialindustrierna Svarsfil 4562-2016

 

Remissvar 2016

Remiss Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv N2015_06783_PUM

Remissvar luftvård MMB slut 161020

Remissvar ersättning för provningskostn vid marknadskontroll 2016-10-05

Remissvar ”Inför inte loggbok”

Remissvar om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Remissvar avseende kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna på byggprodukter (SOU 2015:13)

 

Remissvar 2015

Remissvar Kemikalieskatteutredningen (SOUn 2015:13)

Remissvar om Nära-noll energibyggnader

Remissvar om förslag på organisation av nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering

Svar på remiss N2015/5139/PUB om Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

 

Remissvar 2014

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Remissvar avseende Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

 

Remissvar 2013

Remissvar om språkkrav enligt Byggproduktförordningen, maj 2013

Remissvar om Energieffektiviseringsdirektivet och genomförandet av artikel 7, maj 2013

Remissvar om Byggkravsutredningen, maj 2013