Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Vi har en stor utskottsgrupp som träffas ett par gånger om året och mindre arbetsutskott för enskilda ämnen så som: brand, standardisering, miljövärderingar, cirkulär ekonomi och LCA, byggmaterialkostnader, BBR – modernare Byggregler, energi och klimat. De mindre utskottsgrupperna aktualiseras och arbetar när det är aktuella möten, debatter och remisser.

Vi stämmer av materialdisciplinernas remissvar och skriver även gemensamma underlag beroende av område och fråga.

Energi- och klimatutskottet

Mats Björs, Swedisol
Britta Permats, Svensk Ventilation
Christian Carlsvärd , Saint Gobain Sweden AB, Weber
Alexander Nyberg, Skogsindustrierna
Anders Rönneblad, Cementa AB
Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen
Magnus Wallin, Kingspan Insulation
Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna

Miljöutskottet

Henrik Jansson, ordf, Sveriges Färg- och Limleverantörers Föreningar
Anders Rönneblad, Cementa AB
Jenny Arnoldsson, Golvbranschen
Pontus Alm, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Sanna Lindholm, Saint Gobain Sweden AB
Pia Voutilainen, Scandinavian Copper Development Association
Erik Österlund, Svensk Ventilation AB
Kajsa Byfors, Svensk Betong
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers
Robin Ljungar, Trä- och möbelföretagen
Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna

Regelutskottet

Jenny Andersson
Bo Andersson
Fredrik Winberg
Martin Grimm
Joanna Nordstrom
Thomas Moss
Helena Eriksson
Johanna Albihn
Robin Ljungar
Malin Löfsjögård
Lena Johansson
Johan Aspelin
Erik Österlund
Mats Lindborg
Henrik Jansson
Johan Fröbel
Per Redtzer
Stefan Berglund

Här hittar ni våra senaste remiss- och rapportsvar.

Remissvar

Remissvar 2018

N2018 04684 BB Byggmaterialindustriernas remissvar

NV 01180 17 Remissvar avfall från Byggmaterialind

N2017-07817-PBB Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan

Reflektion inför betänkande om minskad miljöpåverkan Byggmaterialindustrierna20180423

Remissvar 2017

Byggmaterialindustriernas svar om minskad miljöpåverkan 20171003

Byggmaterialindustriernas svar om modernare BBR 20170607

Byggmaterialindustriernas svar till refgrupp miljö cirkulär eko dec 2017

Remissvar MiljöbyggnadB 3 0 Byggmaterialindustrierna 20170314

Byggmaterialindustriernas synpunkter på rev EED och EPBD 201701023

Byggmaterialindustriernas remissvar 4562 2016

Byggmaterialindustrierna Svarsfil 4562-2016

 

Remissvar 2016

Remiss Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv N2015_06783_PUM

Remissvar luftvård MMB slut 161020

Remissvar ersättning för provningskostn vid marknadskontroll 2016-10-05

Remissvar ”Inför inte loggbok”

Remissvar om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Remissvar avseende kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna på byggprodukter (SOU 2015:13)

 

Remissvar 2015

Remissvar Kemikalieskatteutredningen (SOUn 2015:13)

Remissvar om Nära-noll energibyggnader

Remissvar om förslag på organisation av nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering

Svar på remiss N2015/5139/PUB om Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

 

Remissvar 2014

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Remissvar avseende Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

 

Remissvar 2013

Remissvar om språkkrav enligt Byggproduktförordningen, maj 2013

Remissvar om Energieffektiviseringsdirektivet och genomförandet av artikel 7, maj 2013

Remissvar om Byggkravsutredningen, maj 2013