Ställningstagande om digital delning av produkt- och miljödata

 

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt standardiserat språk. På ett både säkert och resurseffektivt sätt ska det vara möjligt att dela produkt- och miljödata som tillvaratar företagens kunskap. Byggmaterialindustrierna värnar också byggmaterialföretagens verksamhet, affärskritiska information och framtid.

Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration, BVD. 2015 tog branschen ett samstämmigt beslut om att digitalisera innehållet för framtida behov och ett e för elektroniskt lades till eBVD. I ett gemensamt ställningstagande sluter nu byggmaterialbranschens organisationer upp bakom det branschgemensamma formatet eBVD och för samverkan kring en plattform.

  • Byggmaterialindustrierna anser att byggmaterialföretagen ska äga, distribuera och ha rådighet över sin produktinformation.
  • Produkt- och miljödata ska därför fortsatt erhållas i eBVD-formatet och via de möjligheter som eBVDsystemet erbjuder för att dela data: XML-fil, WEB-api etc. eBVD är den gemensamma budbäraren.
  • Byggmaterialindustrierna verkar för att vi ska ha ett gemensamt system/en plattform i branschen med ett gemensamt standardiserat språk, som på ett både säkert och resurseffektivt sätt för företagen, gör det möjligt att dela produkt- och miljödata och som tillvaratar företagens kunskap.
  • Byggmaterialindustrierna värnar företagens framtid, verksamhet och affärskritiska information. All väsentlig information om en produkts innehåll av farliga ämnen anges i klassificeringar och märkningar. Informationen i eBVD är fullt tillräcklig enligt gällande lagkrav (och går till och med utöver vilket är möjligt tack vara det breda samarbetet i hela värdekedjan).
  • Byggmaterialföretagen ska kunna registrera i det bedömningssystem som ger trygghet för informationen, baserar bedömningar på vetenskapliga och lagmässigt grundade kriterier och det ska vara tillräckligt att använda ett system.

För att såväl hantering som urval av relevant data för fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer ska bli riktig, är en öppen samverkan i branschen av största vikt. Flera systerorganisationer i branschen delar byggmaterialindustrins inställning: Byggföretagen, Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen har samma inriktning framåt.

Byggmaterialindustrierna rekommenderar byggmaterialföretagen att göra följande:

  • Fortsätta använda eBVD som innehållsdeklaration och dela informationen via de olika möjligheterna som finns via gränssnittet i eBVD-systemet.
  • Använda ett bedömningssystem som baserar bedömningarna på vetenskapliga och lagmässigt grundade kriterier och där företag har rådighet över sina produkt- och miljödata.
  • Se till att de offentliga inköparna följer lagen om offentlig upphandling där det går att ställa krav på ett specifikt miljöbedömningssystem, men enbart under förutsättning att kraven kan uppfyllas via ett annat motsvarande system.

Initiativtagare till ställningstagandet är Byggmaterialindustrierna, Svensk Betong, Svensk Ventilation, Swedisol, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare, Svensk Byggplåt, TMF Trä- och Möbelföretagen, SBI Stålbyggnadsinstitutet, Golvbranschen GBR, Svenskt Trä, Scandinavian Copper Development Association.

 

BMI Ställningstagande Produkt- och Miljödata
BMI Faktaunderlag Ställningstagande Produkt- och Miljödata