Våra engagemang

– i styrelser, referensgrupper och branschprojekt

Vi är anslutna till Retursystem Byggpall som är ett branschgemensamt system för att förenkla och göra pallhanteringen billigare och mer miljövänlig. Byggmaterialindustrierna är med i Byggpalls styrgrupp. Läs mer på hemsidan. Läs om Retursystem Byggpalls bidrag till hållbart byggande (pdf).

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council och är med och påverkar utvecklingen av miljöklassningssystemen, Miljöbyggnad, LEED och Breeam. Läs mer om SGBC och certifieringssytemen.

För att bidra till en sund byggsektor är Byggmaterialindustrierna medlemmar i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. Rådet är en ideell intresseförening med  branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

RISE certifiering certifierar ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och branschanpassade krav. Produktcertifieringen spänner över många områden och ger möjlighet till olika typer av märkningar, exempelvis P-märket och CE-märket. Några exempel där vi verkar är certifierad kontrollansvarig vid byggnationer, certifierad energiexpert och certifierad sakkunnig inom brandskydd. Vi arbetar även med personcertifiering inom informationssäkerhet, för organisationer som vill höja sin beredskap mot yttre intrång. Byggmaterialindustrierna är ledamot i styrelsen.

Svensk Byggtjänst Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag och ägs av ett 30-tal organisationer som representerar hela byggbranschen och hela byggprocessen. Uppdraget är att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en effektivare byggprocess som till exempel on-line-tjänster för projektering och omvärldsbevakning och välkända AMA, Byggbranschens ”bygglexikon” . Byggmaterialindustrierna är samarbetspartner och A-aktieägare i Svensk Byggtjänst och har också en plats i styrelsen.

Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Byggmaterialindustrierna är en aktiv part i ett flertal projekt om bland annat Smart Built Livscykelperspektiv och Obruten kedja för miljöinformation

Byggmaterialindustrierna är medlemmar i Svensk Näringsliv och ingår i vd-, och sektorsgrupp Industri samt i de aktuella arbetsgrupperna för specifika frågor om energi och klimat.

BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Med fritt tillgänglig information ger vi er verktygen som möjliggör trygga materialval. BASTA visar er vägen till ett giftfritt byggande Vi deltar i Bastas Marknadsråd och verkar tillsammans för miljöinformation om byggprodukter.

Nordbygg –  Nordens största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässan och samlar då ca 900 utställande företag och runt 50 000 besökare Byggmaterialindustrierna är med i Nordbyggs arrangörsgrupp.

Boverkets byggråd består av aktörer inom bygg- och fastighetssektorn för delaktighet i de överväganden och beslut som tas av Boverket samt att myndigheten informerar om vad som sker inom Boverkets verksamhetsområde. Frågor som tas upp är till exempel nya byggregler och stöd, aktuella utredningar och regeringsuppdrag, nya vägledningar om PBL och andra aktuella åtaganden Boverket får.

SIS är centrum för arbetet med standarder i Sverige, och samarbetspartner med de europeiska och globala nätverken, CEN och ISO, där de också är medlemmar. Byggmaterialindustrierna deltar i SIS tekniska kommitté 209, Hållbarhet hos byggnader, en spegelgrupp till CEN TC 350 Sustainability of Construction Works. Kommittén arbetar med att ta fram standarder för bladn annat miljödeklarationer, sk EDP Environmental Product Declaration. Genom medlemskap i SIS och deltagande i arbetsgrupper har vi möjlighet att påverka utformning av standarder relevanta för byggmaterialindustrin på EU och global nivå. Läs mer.

Construction Products Europé är vår gemensamma europeiska organisationen för alla byggmaterialproducenter och vi bevakar genom dem vad som händer i EU och deltar i arbetet kring EU-harmonisering och nya eller uppdaterade förordningar eller standarder inom byggområdet. Läs mer.