Vår roll

– hållbarhet, spårbarhet, säkerhet och varaktig information i framtiden

Miljö

Vi arbetar för ett hållbart byggande Byggmaterialindustrierna bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande. Vi levererar information om de produkter vi släpper på marknaden och ökar därmed kunskapen om vad vi bygger in i våra hus och anläggningar och möjligheten till spårbarhet. Fakta om produkterna enligt gällande lagstiftning och företagens expertkunskap är grunden.

Vi levererar miljöinformation om våra byggprodukter
Vi levererar information om våra byggprodukter genom Byggvarudeklarationen, eBVD, där e:t står för elektroniska som gynnar det digitala flödet. Byggvarudeklarationen är hela byggsektorns frivilliga överenskomna mall för att deklarera miljöinformation om byggprodukter. Genom säkerhetsdatabladet levererar vi information om kemikalier och säker hantering, i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH-förordningen. Med de produkter som CE-märks via bygg- produktförordningen tillhandahåller vi innehållsintyg för farliga ämnen också enligt REACH.

Miljövärderingar av byggprodukter ska baseras på transparens och vetenskapliga rön
Byggmaterialindustrierna välkomnar miljövärdering av byggprodukters miljöprestanda så länge det främjar bra produktval ur ett livscykelperspektiv. En miljövärdering måste göras utifrån vetenskapligt korrekta och transparenta kriterier för att säkerställa jämförbarhet och att alla produkter behandlas lika. Idag finns många system på marknaden som värderar byggprodukter och byggnader. Vid miljövärderingar av byggprodukter finns olika inriktning och fokus. Samma byggprodukt kan få olika värderingar beroende på vilka system som värderar. Därför vill vi framhålla följande ståndpunkter:

  • Inriktningen för miljövärderingen ska vara tydlig.
  • Miljövärderingar ska baseras på erkända vetenskapliga rön.
  • Miljövärderingskriterier ska vara transparenta och öppna för alla.
  • Värderingar ska vara konsekventa inom samma system, det vill säga följa uppställda kriterier på samma sätt för alla produkter.

Funktion är en viktig del av en miljövärdering
Vid miljövärderingar av byggmaterial och efterföljande val av byggmaterial är det av största vikt att man tar hänsyn till funktionen av byggmaterialet i byggnaden. Annars finns en risk för suboptime- ringar. En undermålig funktion leder till ett behov att byta ut byggmaterialet eller reparera i förtid, vilket kostar samhället energi, resurser och pengar. Här finns stor möjlighet till miljövinst då man säkerställer funktionen och därmed den långsiktiga hållbarheten i byggnaden.

Energi

Hur ska vi nå klimat- och energimålen 2050
Goda energiprestanda i ett livscykelperspektiv skapar förutsättningar för fler affärer och den svenska byggmaterialindustrin ligger långt framme på område. Vi som företag behöver stöd i form av stabila förutsättningar och bra villkor på hemmamarknaden. Som organisation deltar Byggmaterialindustrierna i referensgrupper, rundabordssamtal och projekt i dialog och samverkan med departement, myndigheter och politiker. Målet är att verka för att hinder undanröjs och styrmedel utformas så att det stimulerar till energieffektivitet i såväl nyproduktion som renovering.

Vår tids största utmaning
Vi står inför vår tids största utmaning – att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Energianvändningen i våra byggnader står för cirka 40 procent av landets totala energianvändning. Därför måste vi både radikalt ändra energiprestandan på alla nya byggnader och successivt förändra den i det befintliga byggnadsbeståndet.

Hållbart byggande kräver långsiktighet och helhetssyn
Stora delar av det vi gör i bebyggelsen har en livslängd av minst 40-50 år. Först därefter är väsentliga funktioner så uttjänta att omfattande förändringar är motiverade. Det är därför nödvändigt att se långsiktigt när vi planerar, bygger nytt och renoverar. En byggnads totala kostnader uppstår till största del under bruksskedet. Förutsättningarna för låga drifts- och underhållskostnader läggs till stor del fast vid byggnadsskedet genom val av produkter och kvalitet i utförandet. Vi måste alltså lära oss att se kostnaden för uppförandet av en byggnad i ett livscykelperspektiv som i hög grad påverkar drifts- och underhållskostnader.

Störst potential i det befintliga beståndet
Nybyggandet motsvarar cirka en procent per år av de befintliga husen. Det betyder att cirka 70 procent av det totala byggnadsbeståndet 2050 utgörs av hus som finns redan idag. Varje tillskott av nya hus innebär dessutom i princip en ökning av energianvändningen i bebyggelsen.

Satsningar på forskning och utveckling av material och metoder kommer att få stor betydelse för den framtida byggverksamheten. Främst ser vi behov av rationella metoder och system för miljonprogrammets bostäder men även inom områden som energitillförsel och intern värmedistribution. Dessa system skall nu anpassas till byggnader med avsevärt lägre energibehov vare sig det gäller nyproduktion eller renovering.

Regler

De standardavtal som utformas för branschen har stor normerande verkan. Byggmaterialindustriernas mål är förstås att nya branschavtal ska utformas rätt och väl fungerande för byggmaterialindustrin.

ABM 07
Byggmaterialindustrierna och BKK har tillsammans utarbetat Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07). ABM 07 ersätter ABM 92. Arbetet med uppdatering av avtalet pågår.

Ladda ner ABM 07 på svenska (pdf)

Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) finns översatt till engelska Ladda ner ABM 07 på engelska (pdf)