Vår integritetspolicy

1. Inledning

Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi hos Byggmaterialindustrierna säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om rådande förordning:
https://www.datainspektionen.se

2. Personuppgiftsansvarig

Byggmaterialindustrierna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, våra nyhetsbrev, medlemsutskick och i våra tjänster (eBVD). Information om hur du kontaktar oss finns på webben och längst ned dokumentet.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

• När företaget blir medlem i föreningen Byggmaterialindustrierna och du är kontaktperson,ekonomiansvarig etc.

• När du anmäler ditt intresse för nyhetsbrev, något event vi har eller önskar information från oss

• När du vill tecknar licensavtal eller intresseanmälan för eBVD (eBVD äger vi tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL i bolaget eBVD i Norden AB).

4. Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De uppgifter som lagras är företagets adress, mejladress till kontaktpersoner och telefonnummer. Genom att lämna dina personuppgifter (din mejladress till företaget till exempel) godkänner du att Byggmaterialindustrierna lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande avtal, dels med samtycke och dels med Byggmaterialindustriernas berättigade intresse som rättslig grund.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst, när vi har en kundrelation förstås eller något annat som du har begärt och/eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem.

4.2 Byggmaterialindustriernas hemsida

Användning av cookies på Byggmaterialindustrierna.se

Vi använder cookies för vår webbplats (https://www.byggmaterialindustrierna.se.) Syftet med dessa är att utröna om besökaren är en människa, och inte en robot samt att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. När du besöker hemsidan får du en förfrågan om samtycke till cookieanvändning. Om du tackar nej till cookies så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen. Om du önskar kan ditt samtycke till cookies dras tillbaka så att alla cookies som använts vid besök på hemsidan raderas från din dator.

Analysfunktion

Webbanalysverktyg används på www.byggmaterialindustrierna.se och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

4.3 Medlem

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress i din egenskap som företagsrepresentant eller i eBVD:s fall användare av eBVD-systemet.

Uppgifterna i vårt medlemsregister används av oss vid information om nyheter, utbildningar, nyhetssammanfattningar i nyhetsbrev, kallelser och annan medlemsinformation samt fakturering.

Företagsuppgifterna används för informations- och marknadsföringsändamål, som på hemsidan i verksamhetsberättelser samt i remissutskick.

När det gäller behandling i marknadsföringssyfte är den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna förmedla information om vår verksamhet.

Du har alltid möjlighet till att invända mot direktmarknadsföring, och behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte kommer då upphöra (Se avsnitt 8 om ” Rätten att göra invändningar mot behandling av data”).

Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb och i sociala medier kan särskilt samtycke begäras in av föreningen.

5. På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster och arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, det vill säga vd samt av de underlag som behövs vid revision och fakturering av vår ekonomitjänst.

För eBVD lagras uppgifterna i eBVD-systemet över kunddata och kan även nås av IT- och kommunikationspersonal hos vår affärspartner IVL.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. I de fall vi använder 3:e partsprodukter för att förbättra våra tjänster till dig reglerar vi detta i avtal med leverantören. Det är alltid Byggmaterialindustrierna som ansvarar för behandlingen av medlemsuppgifter. I de fall där vi avslutar 3:e partstjänsten, säkerställer vi att dina uppgifter raderas.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Om föreningen skulle vilja använda personuppgifter på annat sätt än det ursprungliga kommer de registrerade i så fall informeras om det.

7. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Byggmaterialindustrierna att publicera den uppdaterade policyn på https://www.byggmaterialindustrierna.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Byggmaterialindustrierna också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på byggmaterialindustierna.se.

8. Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du kan som registrerad begära ett så kallat registerutdrag, med information om vilka personuppgifter Byggmaterialindustrierna behandlar om dig. Önskemålet ska göras skriftligt med underskrift och innehålla uppgifter om namn och personnummer på den registrerade, och skickas till:

Byggmaterialindustrierna
Box 5501
114 85 Stockholm

Begäran besvaras inom en månad och registerutdraget sänds till din angivna företagsadress.

Rätt till rättelse: Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat genom att kontakta Byggmaterialindustrierna (se avsnitt 9)

Rätt till radering: Personuppgifter som sparas är förklarat i avsnitt 4, men som registrerad har du rätt att få din data raderad såvida Byggmaterialindustriernas intresse inte väger tyngre än din önskan om radering. Rätten till radering sker om rätt förutsättningar finns, till exempel om behandlingen enbart grundar sig på samtycke och du återkallar detta, eller om behandlingen sker för marknadsföring och du motsätter dig detta.

Rätt till invändning: Data som behandlas med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot, och för fortsatt behandling måste Byggmaterialindustrierna visa att det finns intresse som väger tyngre.

Rätt till dataportabilitet: Personuppgifter och data du själv har lämnat till Byggmaterialindustrierna har du rätt att genom fullmakt få ut och använda på annat håll t.ex. hos en annan förening eller företag. Detta gäller bara vid samtycke eller avtal, men du har inte rätt att flytta de uppgifter som behandlas på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot lagen bör du anmäla detta till Byggmaterialindustrierna snarast.

9. Kontaktinformation till Byggmaterialindustrierna

Har du frågor om Byggmaterialindustriernas behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Byggmaterialindustrierna
Box 5501
114 85 Stockholm

E-post: info@byggmaterialindustrierna.se
Telefon: 08 – 783 84 22

Personuppgifterna (som ovan nämnt) kan komma att användas för nyhetsbrev och kundinformation från Byggmaterialindustrierna. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta oss.

10. Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vi skyddar integriteten för alla registrerade. Det säkerhetsarbetet omfattar allt ifrån det fysiska skydd som behövs för våra lokaler och databaser till arbetet med att skydda din personliga data i alla processer och system där den hanteras.

Byggmaterialindustrierna har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Tack för din tid!