Det råder för närvarande brist på många råvaror i Europa och resten av världen, och många råvaruleverantörer påropar mot bakgrund av detta Force Majeure och höjer sina priser med kort varsel. Som en konsekvens har flera byggmaterialleverantörer tvingats avisera sina kunder om tillfälliga extraordinäre prisjusteringar.

De bakomliggande orsakerna till de ökade råvarupriserna är flera. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste orsakerna.

 • Global pandemi och störningar i leveranskedjan, bland annat till följd av containerbrist.
 • I mitten av februari drabbades Texas av extrem vinterkyla vilket ledde till produktionsstopp på ca 1 mån för flera petrokemiska råvarutillverkare som finns där. Vissa av dessa anläggningar producerar fortfarande inte med full kapacitet.
 • Den produktionskapacitet för petrokemiska produkter som normalt finns tillgänglig i Ryssland hade förlagt sitt årliga underhållsstopp till samma period. Detta innebär att tillverkarna av den här typen av produkter behövde köpa in råvara från Kina – och sjöfrakterna hade redan gått upp rejält till följd av containerbristen.
 • Fartyget EverGiven fastnade i Suez-kanalen vilket påverkade inleveranser av material till Europa negativt.
 • Kraftigt ökad efterfrågan på flera material efter att väldens ekonomier kommer igång igen.
 • Efterfrågan av vissa materialslag, som t.ex. trä och stål, har överstigit förväntade nivåer, vilket har lett till bristsituationer och låga lager.

Den nuvarande situationen bedöms som övergående efterhand som marknaden åter balanseras. Det är dock svårt att sia om när så kommer att kunna ske.

Några råd till beställarledet i väntan på att situationen återgår till en vanlig leveranssituation:

 • “Keep calm and carry on” – Det är svårt att göra något åt detta i denna extraordinära/tillfälliga situationen som råder.
 • Stärka dialogen med leverantörsled och strategiska samarbetspartners. Eventuella prisjusteringar ska vara skäliga och väldokumenterade.
 • Det säkraste sättet att säkra leveranser är att ha ett långtgående partnerskap med sina leverantörer. Varje producent prioriterar under rådande situation långvariga och nära samarbetspartners om tillgången till material är knapp
 • När marknaden blir osäker på tillgång görs försök till bunkring. Bunkring förvärrar situationen ytterligare i marknaden, då lager byggs på platser där material inte används direkt..
 • Undvik att köpa upp egna lager av produkter som påverkas av leveransbrister och/eller tillfälliga extraordinäre prisjusteringar

Länkar till mer information: