Boverkets vägleder om användning av LCA tillsammans med branschen.

Boverket kommer under 2017 och framåt utforma en vägledning om användning av LCA i branschdialog med bland andra Byggmaterialindustrierna, Svensk Betong, Svenskt Trä och Sveriges Byggindustrier som gett en sammanfattande bild över viktiga infallsvinklar men också från tidigare arbete.

Byggmaterialindustrierna har tillsammans med andra i byggsektorn tagit fram underlag för beräkningar och för branschen gemensam bedömningmetodik, ett verktyg som vi kallar robust LCA. Det kan användas som grund i arbetet och utvecklas ytterligare. I vår beskrivning återfinns 19 ståndpunkter som på en övergripande nivå beskriver hur en robust användning av LCA kan uppnås.

Här är vårt aktuella svar och de tidigare dokumenten om Robust LCA och varför det fungerar.

LCA respons från Byggmaterialindustrierna 12 juni 2017

Robust LCA_PP

LCA för nyfikna