Vi har nu utvecklat en tjänst för att era byggvarudeklarationer ska kunna delas digitalt. Syftet är att skapa ett digitalt flöde för informationen kring produkter som ingår i ett byggnadsverk för att få kvalitetssäkrad information på ett effektivt sätt. Hittills har vi knutit avtal med BASTA och Golvbranschen, GBR. Ni har förstås fortsatt kontroll över er produktinformation och vi ber er därför att godkänna att eBVD i Norden AB får dela era publicerade eBVD:er med dem. Godkänner ni att era deklarationer delas kommer de att synas i golvbranschens Kretsloppsmärkning och i BASTA-systemets loggbokstjänst i de byggprojekt där era produkter används, för ytterligare information hur de kommer använda er information se här..

Det är administratören på företaget som kan aktivera i systemet. I användarmanualen under avsnittet Din organisation (endast för administratörer) och sidan 18 Åtkomstbehörighet till andra organisationer finns instruktionen för hur ni gör detta. I korthet gör ni så här:

  • Navigera till fliken ”Digital transfer off eBVD
  • Klicka i de organisationer som du vill ska få tillgång till dina publicerade deklarationer, i dagsläget BASTA och GBR.
  • Du kan också i detalj specificera vilken information i deklarationerna som dessa organisationer ska kunna läsa genom att klicka på Edit organizations permissions.
  • Där kan ni tex välja att bara visa vissa delar av deklarationen eller om den konfidentiella informationen inte ska skickas. Default här är att all information som ni angett som konfidentiell inte skickas.
  • Ange vilka dokument som ska delas under ”Allocated documents” default här är alla era publicerade dokument.

Har du ytterligare frågor om hur detta fungerar kontakta supporten på eBVD-support@ivl.se.

 

In English:

Now it’s ready! Digital transfer of eBVD for an uninterrupted flow of environmental information.

We have now developed a service to enable your building product declarations to be shared digitally. The purpose is to create a digital flow for the information about products that are part of a construction work to get quality-assured information in place efficiently. So far, we have agreements with BASTA and the Swedish Flooring Trade Association (Golvbranschens Riksorganisation, GBR). You have, of course, continued control over your product information and we ask you to approve that your declarations are shared by eBVD i Norden AB and made visible in GBRs “Kretsloppsmärkning” and in BASTAs “logbook” service for construction projects where your products are used, for further information about the purpose of use click here. It is the administrator of your company that can activate these organizations in the eBVD-system. In the user manual under the section “Your organization” (for administrators only) and page 18 “Access rights to other organizations” you can find the instruction for this. Or in short as follows:

  • Navigate to the tab “Digital transfer of eBVD”
  • Click in the organizations you want to get access to your published declarations, currently BASTA and GBR.
  • You can also specify in detail which information in the declarations that these organizations should be able to read by clicking “Edit organizations permissions”.
  • You can, for example, choose to show only certain parts of the declaration or if the confidential information should not be sent. Default here is that all information you provided as confidential is not sent.
  • Specify which documents to share under “Allocated documents” default here are all your published documents.

If you have further questions about how this works, contact the support at eBVD-support@ivl.se .