Två av Byggmaterialindustriernas medlemsföretag, branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä och Möbelföretagen, inleder tillsammans med forskningsinstitutet RISE ett forskningssamarbete. Syftet är att stärka den svenska träförädlande industrins konkurrenskraft och driva på omställningen till ett hållbart samhälle.

– När vi går mot ett biobaserat och fossilfritt samhälle spelar träindustrin en viktig roll. Därför måste svensk träindustri fortsätta utveckla sin kunskap och sina produkter för att fortsättningsvis vara konkurrenskraftig menar Björn Källander, chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä.

Markus Norström, t f divisionschef för Samhällsbyggnad på RISE, berättar att forskningssamarbetet kommer att ge rätt förutsättningar för att kunna ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan och identifiera behov på nationell och internationell nivå.

Forskningssamarbetet drivs av ett programråd med representanter från RISE, Trä- och möbelföretagen, Svenskt trä, trä- och träförädlingsindustrin och akademin. Man kommer bland annat fokusera på beständighet, konstruktion, mätmetoder, brandsäkerhet, cirkularitet, automation, fuktsäkerhet, energieffektiva processer, ljud och akustik.

Läs mer >>