Vårt medlemsföretag Sveriges Bergmaterialindustri, som samlar omkring 200 medlemsföretag som producerar bergmaterial, ser en stor potential i att öka Sveriges återvinning av olika typer av bergmaterial.

Det finns ett stort behov av byggmaterial, inte minst bergmaterial, vid alla typer av byggande. Vid stora byggprojekt uppstår det alltid överskottsmassor i form av t.ex. schaktmassor och entreprenadberg. I Sverige uppstår det 10-tals miljoner ton överskottsmaterial om året, och det är en låg andel av detta material som återvinns.

SBMI anser att anledningen till detta är att riskbedömningarna för var man får använda vissa typer av överskottsmaterial, är alldeles för strikta. Man har tidigare kunnat använda entreprenadberg på ett oproblematiskt sätt, men sedan ett beslut 2019 klassar Länsstyrelsen entreprenadberg som avfall, vilket medför stora konsekvenser. Materialet behöver transporteras bort till mottagningsstationer för avfall, vilket genererar onödiga utsläpp.

På grund av beslutet behöver man även transportera in nytt material som brutits från en täkt, istället för att återanvända entreprenadberget. Detta ser SBMI som ett stort resursslöseri.

SBMI vill även se en lösning på lagerhållning av stora överskottsmassor som uppstår på kort tid, just för att materialet inte ska gå till spillo utan kunna återanvändas i framtida projekt. Lagring av material är ett måste för att kunna hantera bergmaterial på ett cirkulärt sätt.

”Gräver man en grop så blir det en hög, och den här högen behöver tas om hand på ett hållbart sätt.  Här tror jag att vi tillsammans har stora möjligheter att använda den här högen på ett mycket mer värdeskapande sätt än att transporteras långa sträckor och läggas på deponier. ”

­– Martin Tengsved, segmentsansvarig Recycling, Swerock.