I början av februari kallade Boverket branschen till rundabordssamtal om inriktningen för att utforma nya byggregler. Arbetet har satt igång med väldig fart och första kapitlet om buller, vilket ses som ett pilotavsnitt, har redan dragit igång. (Här har byggmaterialindustrin representanter från Svensk Ventilation, Saint Gobain, TMF vilket är mycket bra.)

Vi var två mindre grupper på plats runt bordet som väl representerade byggmaterialindustrin. Samtalet inriktades på att Boverket förklarade hur de tänkt och fick våra synpunkter på såväl struktur som innehåll och andra avgörande insatser. Nästa steg är att Boverket önskar ytterligare inspel till huvudprojektledaren för Boverket och veckorna 18 och 19 blir det större informationssammankomster man anmäler sig till och efter sommarsemestern kommer remiss på Bullerkapitlet som kan anses lägga fast förslag till strukturen av nya regelverket och den 20 dec sänder Boverket slutgiltiga rapporten.

Några reflektioner och slutsatser från samtalen och Byggmaterialindustriernas grupper:

  • Boverket avser att med reglerna tydliggöra Boverkets roll och ägnar sig åt samhällets krav och byggsektorn ska ta fram lösningarna för uppföljning.
  • Boverket kommer INTE involvera sig i standardiseringsgrupperna öh.
  • Standardiseringen är en grundläggande faktor och Boverket ser att dels olika standardiseringsförfaranden är fullt möjliga och dels att SIS måste skapa en ny process för standardiseringsarbetet.
  • Branschen får tolkningsföreträde om vilken standard som anses uppfylla samhällskraven
  • Vi framförde att om nya byggreglerna blir så övergripande att de bara anger ”mjuka” föreskrifter så kommer byggare och andra användare troligtvis enkom läsa branschens handböcker och rekommendationer.
  • Om kontrolldelen I föreskrifterna åläggs byggherren större ansvar för att kontrollerna blir av – det vill säga att de blir starkare än idag på grund av föreskrift. Vi framförde åsikterna om hur välutbildade och många kommunhandläggarna måste bli och diskuterade också hur branschen kan komma ta väsentligt större ansvar för uppföljning och kontroll av materialspecifik hantering, vägledning för uppföljning att följas i alla kommuner etc. Boverket menade också att det inte ska vara olika tolkning i olika kommuner.
  • Om utformningen, kravställning vs egenskap och byggnadsdel Vi ansåg i gruppen att det kan finnas en fördel med att dela upp nuvarande BFS i flera enskilda författningar eftersom de då kan uppdateras åtskiljda och mer frekvent där det behövs. Å andra sidan kan det skapa en mängd olika författningar att hålla reda på…. Vi såg ingen anledning till att dela upp de 10 egenskapskraven ytterligare
  • Boverket delar vår syn på att olika kravnivåer kan gälla för olika egenskaper (ljud/energi /etc) OCH för olika byggnadsdelar (flerbostadshus/villa/garagedörr/etc).
  • Boverket avsikt är att samordna olika myndigheters lagrum i nya reglerna – mkt postitivt tyckte vi!

Ytterligare synpunkter mottages för inspe,l av vd Byggmaterialindustrierna.