På DN Debatt måndag 28 oktober lyfter Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Sveriges unika förutsättningar att bli världens första fossilfria välfärdsland. Han påpekar att vi har en berättelse och en vision om fossilfrihet att inspirera världen med och som kan ge oss den framtidstro vi, samhället och klimatet så väl behöver.

I debattartikeln nämner han särskilt att vi måste förändra definitionen av begreppet ”avfall” så att det går att återanvända bergkross, gammal betong och asfalt i stället för att forsla bort. Likaså lyfter han vikten av att införa en strategi för koldioxidinfångning, användning och lagring (en CCUS-strategi) för att möjliggöra för cementindustrin att bli klimatneutral.

Byggmaterialindustrin har en lång rad exempel på utveckling och innovationer för en klimatneutral framtid och vi är en självklar medaktör i arbetet för en än mer hållbar samhällsbyggnad. I sitt inspel till politiken nämner Fossilfritt Sverige följande punkter där byggmaterialindustrierna är delaktiga:

  1. Finansiering av Industriklivet behöver säkras över mandatperioder och möjliggöra anslagssparande över åren.
  2. Möjliggöra minskad avfallsmängd och ökad cirkuläritet genom att utveckla avfallsdefinitioner och regler för klassning av avfall genom tydligare myndighetsvägledning.
  3. Inför krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, förslagsvis bör en klimatberäkning göras i ett tidigt skede av byggprocessen för att ge underlag till åtgärder för att åstadkomma låga utsläpp vid uppförande av byggnader och anläggningar.
  4. Säkerställ att lämplig myndighet snarast tillhandahåller och förvaltar en öppen databas med generiska klimatdata som är livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa för bygg- och anläggningssektorn i Sverige, förslagsvis bör på motsvarande sätt även emissionsfaktorer för växthusgaser för olika energikällor och energibärare tillhandahållas.
  5. End-of-Waste-kriterier Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att ta fram End-of-Waste-kriterier för ballastmaterial.
  6. Lägg fram en CCUS-strategi (Carbon capture, utilisation and storage), förslagsvis genom att ge ett uppdrag till Energimyndigheten om marknadspotential, hinder och möjligheter för CCUS.
  7. Etablera testbäddzoner/policylabs i städer och kommuner för hållbara lösningar, exempelvis inom digitalisering och bergmaterialindustri.

Vi ser fram emot en utvecklande framtid i närtid. Läs om alla punkterna i Fossilfritt Sveriges sammanställning ”Politik för fossilfri konkurrenskraft”.