19 februari har statsministern tillsammans med ett antal andra involverade ministrar kallat till så kallade Byggsamtal. Det är en del andra frågor på agendan än de som rakt berör byggmaterialindustrin men eftersom hållbart byggande stod som punkt på agendan har vi lämnat inspel om just den frågan. Det går ju knappast att bygga hållbart utan hållbart byggmaterial och våra innovationer!

ur vårt inspel:

I byggmaterialföretagens DNA – innovationer och hållbar utveckling

Byggmaterialindustrierna vill med detta inspel uppmana till dialog med oss i byggmaterialindustrin. Vi har innovationer, cirkulär ekonomi och målet att sänka klimatpåverkan i såväl industriprocesser som för vårt byggmaterial överst på to-do-listan. Byggmaterialindustrin besitter både enorm kunskap men också drivkraft till förändring. Det ligger i företagens DNA att hitta innovationer vartefter samhälle, miljö och kund (förstås) kräver; och via egna drivkraften för affärsmöjligheter; att ge utrymme för innovationer och utveckla hållbart återanvändningsbart byggmaterial för effektivt byggande. Vad gör vi för att minska byggandets klimatpåverkan? Och mer?

Byggmaterial grunden för en cirkulär ekonomi – Byggmaterialindustrin har stort inflytande för den cirkulära ekonomin. Det är oftast i materialets egenskaper och i utformningen av byggmaterialet man skapar förutsättningarna för ett cirkulärt flöde. Byggmaterialindustrin är den del av byggsektorn som avsätter mest medel för forskning och utveckling i byggsektorn, för nya funktionella material och kunskapen är hög inom de olika byggmaterialområdena. Materialvalet utgör grundstenen i ett byggnadsverk, olika material och produkter sammanfogas till komponenter eller byggsystem för att leverera en viss funktion.

Incitament och riktlinjerna för avfall framåt I stort sett kan man säga att det saknas styrmedel och incitament inom bygg- och anläggningsbranschen till att bli mer cirkulär och därmed också i förlängningen för de byggnadsmaterial som utgör ett byggnadsverk. I eBVD, byggvarudeklarationen som Byggmaterialindustrin förvaltar och utvecklar i konsensus med övriga byggsektorn, finns förutom ett digert kapitel om kemiskt innehåll, ett särskilt kapitel om återanvändning och hänsyn till riktlinjer för avfallshantering ; följer man dem kommer man långt. Avfallsreglerna behöver utvecklas så att de stödjer ökat återbruk. Vi anser till exempel att Miljödepartementet bör ge Naturvårdsverket (eller annan lämplig organisation) i uppdrag att ta fram EoW, End-of-Waste-kriterier för ballastmaterial. EoW-kriterier är viktiga för att återvunna material ska kunna konkurrera på lika villkor eller gynnas i förhållande till användning av jungfruliga material, vilket är en förutsättning för framtidens cirkulära materialflöden och en cirkulär ekonomi. Avfall måste ses som resurs!

Spårbarhet – byggvarudeklaration/produktpass förutsättning för giftfri miljö Vi driver utvecklingen för ett standardiserat digitalt informationsflöde för innehålls- och klimatinformation och organisationen. Byggmaterialindustrierna ansvarar för såväl format och system av Byggvarudeklarationen eBVD som i stort sett motsvarar det vi idag hört talas om som produktpass.  Vi är i Sverige vana att deklarera våra byggprodukter och går längre än lagstiftningen för kemiskt innehåll. Det är en utmaning för en del andra länder inom EU och självklart ska inte våra deklarationer utgöra handelshinder utan göra det möjligt för alla produkter att säljas på marknaden och att deklarera sitt innehåll på en vettig nivå.

Innovationer och industriellt byggande för lägre klimatutsläpp Det finns stora möjligheter med en mer cirkulär byggmaterialindustri. Ökade leveranser genom integration genom byggkedjan är en möjlighet. Utveckling av funktionsleveranser som integrerar leveranserna över tid och leverans av tjänster kopplat till produkten. Det finns också som nämnts stora möjligheter att skapa nya innovativa produkter som kan repareras, underhållas och demonteras. Digitala lösningar för spårbarhet av vilka material som finns inbyggda är också av vikt för att möjliggöra en effektiv återanvändning och återvinning. Industriellt byggande ger oss möjlighet att snabba på byggnationen, använda rätt mängd material, minimera spill och att använda just rätt material på rätt plats.

Vad gör vi mer? Vad är viktigt att beakta? Följande punkter anser Byggmaterialindustrierna och våra medlemmar är av största vikt för såväl det framtida hållbara byggandet som för att nå målen för lägre klimatpåverkan från byggsektorn och också för att lite smartare hantera och välja hållbara byggmaterial framöver.

  • Upphandlingar – materialneutrala funktionskrav ur livscykelperspektiv
  • Cirkulär ekonomi och återbruk
  • Energieffektiva lösningar ger lägre klimatavtryck – Vi välkomnar den klimatpolitiska handlingsplanen men menar att planen måste bli tydligare avseende renovering.
  • Nya möjligheter genom AI och digitalisering: Färdplanerna från våra byggmaterialområden : Bygg- och anläggningssektorn, Bergmaterialindustrin; Betongbranschen; Cementbranschen; Skogsnäringen; Stålindustrin
  • Sund konkurrens – lika villkor för alla byggmaterial – rätt material på rätt plats

Inspelet i sin helhet hittar du här!