Trä och träprodukter

– Från skogsbruk till färdig produkt.

Läs mer om trä

Trä förädlas från skogen, timmer genom sågverken och träindustrin vidare till husbyggnad, snickerier, golv och möbler. Nya material blir alltmer vanliga på marknaden och träbyggnadstekniken utvecklas i snabb takt.

Träprodukterna kan beskrivas till exempel i tre huvudgrupper:

 • Byggträ till konstruktioner, fasadbeklädnad, uteplatser
 • Interiörprodukter som paneler, lister och golv
 • Träbaserat skivmaterial till byggsektor och industri

Produkterna anpassas i allt högre grad till konsumenternas ökande efterfrågan på produkter som kräver minsta möjliga bearbetning efter montering. Även biprodukter produceras så som cellulosaflis till pappers- och cellulosaindustrin medan eller sågflis, hyvelspån och torrflis till spånskiveindustrin. Barken används för uppvärmning producenternas sågverks torkanläggningar, men säljs också som täckbark och jordförbättring.

Limträ tillverkas industriellt och kan användas mycket brett. Med hjälp av fingerskarvningsteknik kan mycket stora längder tillverkas. Principen för tillverkning är enkel, trälameller (reglar eller plankor) staplas och limmas mot varandra till stora konstruktionselement. Storlek och längd begränsas i första hand av transportmöjligheterna. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Objektstillverkade limträelement kan fås i praktiskt taget vilken dimension och form som helst för att uppfylla arkitektens krav och övriga förutsättningar. Några exempel på vanliga objektstillverkade limträelement är krökta balkar, sadelbalkar, ramar och bågar. Limträ har goda miljöegenskaper vid såväl tillverkning som användning.

Så här beskriver Svenskt Trä limträs fördelar:

 • Styrka – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.
 • Miljö – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
 • Skönhetsvärde – Limträ är en estetiskt tilltalande och en miljöskapande produkt.
 • Energi – Energianvändningen vid limträtillverkning är mycket liten jämfört med andra konstruktionsmaterial.
 • Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Formbarhet – Limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst.
 • Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig.
 • Brandmotstånd – Limträ motstår en brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.

•Bearbetbarhet – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg. Hål och urtag kan göras i limträ efter samråd med en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör.