Ventilation

– Frisk luft är livsviktigt.

Läs mer om ventilation

En bra ventilationslösning ger frisk luft som vi mår bättre av inomhus. För att bli bra måste ventilationsanläggningen anpassas till byggnaden. Det är dessutom viktigt att den anpassas efter krav om tillräckligt god luftkvalitet och innemiljö i övrigt samt till var i landet byggnaden finns då det geografiska läget med temperaturskillnader är viktigt för utformningen av ett ventilationssystem.

Viktiga funktioner är värmeåtervinning och möjligheten att behovsstyra luftflödena. Båda funktionerna minskar energianvändningen, och därmed de löpande driftskostnaderna för huset.

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och spara pengar

Inomhusluftens betydelse är stor för människors hälsa och ventilationsteknikens möjligheter minskar energianvändningen i våra byggnader. De tekniker för hälsosamt och energieffektivt inneklimat som dominerar på världsmarknaden har till stor del utvecklats i Sverige.

 

Värmepumpar

– Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom.

Läs mer om värmepumpar

I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform.

Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bl.a. på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat i huset och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder.