Ventilation

– Frisk luft är livsviktigt.

Läs mer om ventilation

En bra ventilationslösning ger frisk luft som vi mår bättre av inomhus. För att bli bra måste ventilationsanläggningen anpassas till byggnaden. Det är dessutom viktigt att den anpassas efter krav om tillräckligt god luftkvalitet och innemiljö i övrigt samt till var i landet byggnaden finns då det geografiska läget med temperaturskillnader är viktigt för utformningen av ett ventilationssystem.

Viktiga funktioner är värmeåtervinning och möjligheten att behovsstyra luftflödena. Båda funktionerna minskar energianvändningen, och därmed de löpande driftskostnaderna för huset.

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och spara pengar

Inomhusluftens betydelse är stor för människors hälsa och ventilationsteknikens möjligheter minskar energianvändningen i våra byggnader. De tekniker för hälsosamt och energieffektivt inneklimat som dominerar på världsmarknaden har till stor del utvecklats i Sverige.

 

 

VVS

VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. 

VVS-Fabrikanterna företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen med en väl fungerande VVS- och VA-marknad som målsättning. 

 

Läs mer om VVS

Vatten och avlopp

Inom VVS-Fabrikanterna bedrivs arbetet med VA-frågor på flera plan med ett VA-nät som är så hållbart och så effektivt som möjligt i fråga om miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet och drift- och totalkostnader som målsättning. Läs mer på Vatten och avlopp (vvsfabrikanterna.se)

VVS-lösningar

Genom branschsamverkan jobbar VVS-fabrikanterna för att fastigheters produktval ska bli mer vatten- och energieffektiva. Läs mer på VVS-lösningar (vvsfabrikanterna.se)