Genom att byta ut delar av cementen med alternativa bindemedel har ny klimatförbättrad betong tagits fram. Betongprodukterna går att få med en minskad klimatpåverkan i tre nivåer: 10, 25 eller 40%, jämfört med Svensk Betongs branschstandard. Det medföljer dessutom specificerade koldioxidekvivalentnivåer, vilket underlättar vid projektering i tidiga skeden och för att göra kalkyler av den […]