Foto: Daniel Hertzell

Betong och Cement

Betong

– ett av världens vanligaste material med stort användningsområde i byggnation och infrastruktur.

Läs mer om betong

Betong har ett stort användningsområde och 2015 byggdes det med drygt 30 miljarder ton betong i världen. Betong tillverkas av vatten, tillsatser, ballast och bindemedel. Råvarorna är berg, grus och kalksten, kalkstenen är huvudråvaran i cement som främst används som bindemedel vilket krävs för att göra betong.

Betongproduktionen använder också återvunna restprodukter från industriella processer som till exempel flygaska och slagg. Betongen gjuts antingen på plats (platsgjuten betong) eller levereras som förtillverkade betongvaror (prefab).

Betongen används på många sätt, från vägar till väggar och balkar till bänkar. Betongen har en hög bärande kapacitet, brinner inte och tål fukt och är dessutom formbar med goda designmöjligheter.  I Sverige producerar vi 5 – 6 miljoner kubikmeter betong per år. Cirka 75 % går till husbyggnationer och resterande främst till infrastruktur.

Svensk Betong är betongindustrins branschorganisation.

Cement

– nyckelkomponenten i betong

Läs mer om cement

Cement är ett finkornigt pulver som framställs ur kalksten och lermineral. Det finns överallt och är volymmässigt den största industriprodukten i världen. 98 % av jordskorpan består av syre, kisel, aluminium, järn, calcium, natrium, kalium, magnesium och cementproduktionen nyttjar fem av dessa element.

Cementa är en av Sveriges största byggmaterialproducenter med tillverkning på Öland i Degerhamn, i Skövde och på Gotland i Slite där råmaterialet kalksten finns. För att tillverka cement behövs kalksten och märgelsten som är en lerblandad kalksten. Båda bergarterna bryts i täkter nära fabrikerna. Den brutna stenen transporteras, krossas och mals till ett fint mjöl som förvärms innan det når cementugnen. Där upphettas mjölet till cirka 1 450 grader och omvandlas till en mellanprodukt som kallas klinker. Klinkern kyls ner och mals tillsammans med mindre mängder sand och gips. Det grå pulver som bildas är cement, som är bindemedlet i betong.

Genom olika malningsprocesser och tillsatsmedel får vi olika typer av cement, exempelvis anläggningscement, byggcement, snabbhårdnande cement och cement för injektering. Bascement, en annan form av cement, har en inblandning av flygaska vilket ger den goda egenskaper samtidigt som den ger mindre koldioxidutsläpp per färdigt ton cement. Tillverkningen sker i en så kallad processindustri.

Återvinning – återvunna restprodukter från industrin ingår i betong som i sin tur inte innehåller några utfasningsämnen och därmed kan återvinnas helt och oftast som fyllnadsmaterial. De senaste åren har man arbetat hårt med att sänka koldioxidutsläppen från betong vilket resulterat i en generell sänkning med 20 % och det är främst kopplat till tillverkningen av cement.