Berg, sten och grus

– miljarder års grund till nya material tur.

Läs mer om berg, sten och grus

Berg är jordens äldsta råvara. Vår planet är nästan 5 miljarder år gammal och de äldsta bergen bildades för omkring fyra miljarder år sedan. Bergen byggs upp av olika bergarter, som i sin tur består av mineral. Det vanligaste mineralet i jordskorpan är fältspat. Större delen av den svenska berggrunden består av hårda kristallina bergarter, till exempel granit, gnejs och diabas. Det är bergarter som är lämpliga för framställning av krossat berg eller makadam, som det också benämns.

Naturgruset har länge varit det dominerande råmaterialet för bergmaterialindustrin. Naturgruset är en ändlig resurs att hushålla med eftersom tätorternas vattenbehov till cirka 50 procent täcks med grundvatten från rullstensåsar eller med ytvatten som filtrerats i dessa. Kravet på hushållningen med grustillgångarna har stimulerat återanvändning och återvinning av bergmaterial samt användning av annat råmaterial. Krossat berg har under de senaste decennierna ökat i användning för att 1997 överstiga användningen av naturgrus. Mer än hälften av det stenmaterial som numera används i samhällsbyggandet utvinns i bergtäkter.