Byggmaterialföretagens innovationer utgör en väsentlig del i en hållbar samhällsbyggnad och är en förutsättning för att vi ska nå våra gemensamma globala klimatmål. Byggmaterialindustrierna verkar för att öka kunskapen om både nya spännande byggmaterial och om byggmaterialföretagens ständiga utvecklingsarbete.

 

Definition av hållbarhet

Vår definition av hållbarhet är i enlighet med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Vi använder dem, och deras respektive delmål, som utgångspunkt både för framtida verksamhet och i kommunikationen. Vi har valt ut de mål som särskilt stämmer överens med verksamhetens aktiviteter och som direkt kan kopplas till målen med exempel som nedan:

 

Hälsa och välbefinnande
Välja rätt material för rätt plats i såväl byggnad som geografiskt. Verka för information om spårbarhet och för innehållsdeklarationer.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Långsiktiga regler för omställningar i processer och för utveckling av byggmaterial. Verka för styrmedel som ger rätt avtryck. Leverera material på ett hållbart sätt och hantera logistik och processer rätt och resurseffektivt. 100 exempel på byggmaterialinnovationer.

Hållbara städer och samhällen
Ett övergripande mål för byggsektorns och byggmaterialindustrins verksamhet i flera branschprojekt. Vi delar vår specialistkunskap med beslutsfattare vid myndigheter och i övrig byggbransch.

Hållbar konsumtion och produktion
Tillverkning och leverans inom byggmaterialindustrin med exempel på hur produktionen och innovationerna fokuserar på flera åtgärder för miljö och hållbarhet. Återanvändning och återvinning i ett livscykelperspektiv med rätt förutsättningar och spårbar information.

Bekämpa klimatförändringen
Färdplanearbetet med Sveriges Byggindustrier samt respektive byggmaterialområdens egna planer för sänkta koldioxidutsläpp.

Hållbart byggmaterial som är kul att leva i

Rätt material på rätt plats ger hållbara miljöer och med det menar vi den fysiska miljön, byggnationens tekniska egenskaper, innehållet i och funktionen av byggmaterialet. Men vi tar också hänsyn till de sociala, ekonomiska och informativa aspekterna för arbetet framåt. Precis som FN:s hållbarhetsmål gör.